Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

{:lt}Klubo čempionatas{:}{:en}Open Club Championship{:}

October 8, 2017 @ 9:00 am - 5:00 pm

25€

{:lt}VIETA, DATA IR LAIKAS

Vieta: Sostinių golfo klubas (adresas: Pipiriškių km., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav.)

Data: 2017 rugsėjo 30 d. 

Varžybų tvarkaraštis:

  • Atvykimas, registracija: nuo 8:00 val.
  • Startas: nuo 09:00 val. kas 10 min. nuo 1 ir 10 starto aikštelių (angl. running start). (*Varžybų komitetas pasilieka teisę koreguoti starto formatą, atsižvelgiant į dalyvių skaičių).

DALYVIAI

Varžybose dalyvauti turi teisę kiekvienas Lietuvos ir užsienio golfo žaidėjas mėgėjas, turintis LGF arba užsienio šalies federacijos HCP kortelę ir sumokėjęs metinį HCP lincencijos mokestį.

HCP limitas – 54. Dalyvių limitas – 112 dalyvių.

REGISTRACIJA

Žaidėjų registracija vyksta iki rugsėjo 29d. (ketvirtadienis) 15:00 val.
Registruotis galite:

– Internetu: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1266626

– El. paštu: info@capitals.lt

– Telefonu (mob.): 8-619-99999
– Klubo registratūroje

Registruojantis būtina pranešti vardą ir pavardę bei tikslųjį meistriškumo įvertį (handikapą). Jei pasibaigus registracijos laikui užsiregistravusiųjų bus daugiau nei varžybų organizatorių numatyta dalyvių kvota, žaidėjai atrenkami vadovaujantis tokiais atrankos kriterijais (prioriteto mažėjimo tvarka):

1) mažesnis žaidėjo tikslusis meistriškumo įvertis (handikapas);
2) ankstesnis registracijos laikas.

Likus 3 dienoms iki varžybų pradžios ir nepasiekus dalyvių limito, naujai besiregistruojantiems žaidėjams galios tik vienas kriterijus – ankstesnis registracijos laikas.
TAISYKLĖS

Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (2016 -2018), LGF „Kietąja kortele“ 2017 bei vietinėmis Sostinių golfo klubo taisyklėmis.

FORMATAS

Tai individualios smūgio žaidimo (angl. stroke play) varžybos. Varžybas sudaro vienas 18 duobučių raundas.

SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ

Lygiųjų atveju A ir B kategorijose nugalėtojas bus nustatomas peržaidimo metu, žaidžiant 18 lauką tol, kol paaiškės nugalėtojas.

Lygiųjų atveju A, B kategorijose dėl likusių pozicijų aukštesnę vietą užims žaidėjas, kurio geresnis rezultatas paskutinėse 18, 9, 6, 3 arba paskutinėje duobutėje. Jei lygiosios išliktų, toks atgalinis skaičiavimas būtų taikomas ir pirmajam raundui.

GRUPĖS, STARTO LAIKAS
– Žaidėjų starto grupės bus sudaromos po 3-4 žaidėjus, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

– Startas nuo 09:00 val. kas 10 min. nuo 1 ir 10 starto aikštelių*. (*Varžybų komitetas pasilieka teisę koreguoti starto formatą, atsižvelgiant į dalyvių skaičių: esant daugiau kaip 100 dalyvių gali būti keičiamas starto formatas į du startus – rytinį ir pietinį)

– Žaidėjų pradinė starto eilė grupėse nustatoma atsitiktinumo tvarka ir atitiks starto protokole įvardintą eiliškumą.

– Starto protokolai bus paskelbti rugsėjo 29 d. (penktadienį) 16:00 val. Sostinių golfo klubo interneto svetainėje (www.capitals.lt) bei bus galima teirautis telefonu 8-619-99999.

ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS IR APDOVANOJIMAI

A gr.  Vyrai –         HCP  +0,0-24,0            –  formatas „stroke gross“ (čempionatas)*
B gr.  Moterys –    HCP  +0,0-24,0            – „stroke gross“ (čempionatas)*
C gr.  Bendroji –    HCP   +8-0-36,0            – Stroke Net (čempionatas)*
D gr.  Vyrai –         HCP  +8,0-24,0            – Stableford
E gr. Moterys –    HCP +8,0-24,0             – Stableford
F gr. Bendroji –    HCP   24,1-54,0            – Stableford

*Klubo čempionato grupių (A, B ir C gr.) prizininkai nepretenduoja į kitų grupių apdovanojimus.

Jei žaidėjas laimi prizą gross kategorijoje, jis / ji neturi teisės pretenduoti į “stableford” kategoriją.

MOKESČIAI

25 € žaidimo mokestis SGK nariams
50 € žaidimo mokestis ne SGK nariams (į mokestį įskaičiuotas Green-fee mokestis).

*Pastaba: vakarienė į turnyro mokestį įskaičiuota.

ŠVENTINĖ PROGRAMA:

Apdovanojimų ceremonijos pradžia: šeštadienį 17.00.
Aprangos kodas: puošnus kasdieninis (angl. smart casual).

KITOS SĄLYGOS

Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (1 asmenį – mėgėją). Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama.
Golfomobiliais naudotis leidžiama.
Elektroniniais, lazeriniais prietaisais, skirtais atstumui matuoti, naudotis leidžiama.

Sprendimus dėl nuostatų pakeitimų bei atvejų, nenumatytų šiuose nuostatuose, priima varžybų komitetas.

VARŽYBŲ KOMITETAS

Harri Ahtiainen
Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas){:}{:en}LOCATION, DATA AND TIME
Place: Capitals Golf Club (address: Pipiriškių km, Pastrėvio sen., Elektrėnai municipality)
Date: October 8, 2017 (Sunday)
Schedule of competitions:
– Arrival, check-in: from 8:00.
– Start: 09:00. Every 10 mins From 1 and 10 start-ups. (* The competition committee reserves the right to adjust the start format, taking into account the number of participants).

PARTICIPANTS
Any amateur Lithuanian and foreign golf player who has a LGF or foreign country HCP card and has paid a yearly HCP livelihood fee is entitled to participate in the competition.
HCP limit – 54. Limit of participants – 112 participants.

REGISTRATION
Registration of players takes place before October 6th. (Friday) 17:00
You can register:
– The Internet: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1266626
– El. Mail: info@capitals.lt
– Telephone (mob.): 8-619-99999
– at the club’s reception

When registering, it is necessary to indicate the name and exact precision of mastery (handicap). If at the end of the registration period there will be more participants’ quota than the competition organizers, the players will be selected according to the following selection criteria (descending order of priority):
1) lower player precise skill estimation (handicap);
2) previous registration time.

3 days prior to the start of the competition and without reaching the limit of the participants, only one criterion, the previous registration time, will be valid for newly registered players.

RULES
The competition will be governed by R & A Rules and the USGA-approved golf rules (2016-2018), LGF’s Hardcore 2017, and local rules of the Capital Golf Club.

FORMAT
This is an individual stroke play competition. The competition consists of one 18-hole round.

SOLVING SOLUTIONS
In the case of a tie, in the categories A and B, the winner will be determined during the play, playing hole 18 until the winner becomes clear.
In the case of a tie, in the categories A, B for the remaining positions, the higher the place will be the player with a better result in the last 18, 9, 6, 3 or in the last hole. If the draws were to remain, then such a countdown would apply to the first round.

GROUP, STARTING TIME
– Players’ start groups will be made up to 3-4 players, depending on the number of participants.
– Beginning from 09:00. Every 10 mins From 1 and 10 startup sites *. (* The competition committee reserves the right to adjust the start format, taking into account the number of participants: if more than 100 participants can change the start format for two starts – the eastern and southern)
– The starting lineup of the players in the groups is determined by the random order and will correspond to the ranking specified in the start protocol.
– Start protocols will be published on September 15th. (Friday) 16:00 On the Capitals Golf Club website (www.capitals.lt), you can also call on 8-619-99999.

CATEGORIES OF GAMES AND AWARDS
A gr Men – HCP + 0.0-24.0 – Stroke gross format (Championship) ‘*
B gr Women – HCP + 0.0-24.0 – Stroke gross (Championship) ‘*
C g General – HCP + 0.0-36.0 – Stroke Net*
D gr Men – HCP + 8.0-24.0 – Stableford
E gr Women – HCP + 8.0-24.0 – Stableford
F gr. General – HCP 24.1-54.0 – Stableford

‘ A and B Categories Members Only
* The prize-winners of the Club Championship groups (A, B and C) do not qualify for other groups.

If player wins trophy in gross category or stroke net then he/she is not eligible to Stableford category.

FEES
25 € game fee for SGK members
€ 50 fee for non-CCK members (Green-fee fee included).
* Note: Dinner is included in the tournament fee.

Holiday program:
The beginning of the award ceremony: Sunday 17.00.
Clothing code: Smart casual.

OTHER CONDITIONS
Participants may have an assistant (1 person is an amateur). Simple and electric buggies are allowed.
Golf cars are allowed. Electronic, laser devices for measuring distance are permitted.
Decisions on amendments to provisions and cases not provided for in these Regulations are adopted by the competition committee.

THE COMMITTEE OF OPERATIONS
Harri Ahtiainen
Gediminas Mamkus (Senior judge){:}

Details

Date:
October 8, 2017
Time:
9:00 am - 5:00 pm
Cost:
25€

Venue

{:lt}Sostiniu Golfo klubas{:}{:en}The Capitals Golf Club{:}
Pipiriskes village, Pastrevis ward,
Elektrinai, Elektrenai municipality LT-21331 Lithuania
+ Google Map
Phone:
+370619 99 999
Website:
www.capitals.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *